Голяма база данни с контакти на фирми по избрана от Вас икономическа дейност (продажба на продукция, стоки или услуги)

Всички предприятия от този списък се намират на територията на България. За максимално улеснение файлът с фирмите, който ще получите, ще бъде на Excel, разпределен на 3 части (sheet-a), а именно на следните:

 • извадка на всички имащи GSM номера;
 • извадка на всички имащи имейли;
 • обща част- на този sheet са включени всички предприятия от горепосочените две тирета.

Всяко предприятие от базата с данни ще съдържа следната информация:

 • име на предприятието;
 • ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата;
 • адрес по кореспонденция (място, на което предприятието извършва основната си дейност);
 • извършвана дейност (основна дейност, КИД- код на икономическа дейност);
 • среден брой на осигурените лица (на наетия персонал) за последната година;
 • данни за нетни приходи от продажби ще бъдат включени в списъка, само на предприятията, за които има налична такава информация.

Важно

Цени

 • разликата между услуга 1 и услуга 2- бройката на фирмите при тази база данни е значително по-голяма в сравнение с тази на базата данни от услуга 2 (повече информация за това може да намерите в секция „Цени”). За услуга 1 е важно да се отбележи, че при нея извършваме анализ с изключително голям мащаб. В кратки срокове ще имате възможността, да се сдобиете с голяма база данни. Поради обема на работа изследването най-често се осъществява въз основа на един източник;
 • важно е да се знае, че постоянно работим за актуализация на информацията, така че бройката и данните за фирмите периодично ще се променя и обновява;
 • за осъществяването на тази услуга е необходим предварителен разговор, целта на който е да се установи повече информация за желаната от Вас база данни;
 • поръчаната база данни можете да получите по имейл, месинджър или вайбър;
 • ще получите желаният списък от фирми дo 2 работни дни след като извършитe плащане. Ще може да направите паричен превод по банковата ни сметка, въз основата на издаден от нас документ (проформа фактура), който ще получите по имейл, месинджър или вайбър;
 • има вероятност някои от основните дейности на фирмите да не съответстват на действителните такива;
 • възможно е част от имейл адресите и от GSM номерата да са грешни или да не съответстват директно на дадено предприятие. Често се случва същите да принадлежат на: обслужващата ги счетоводна кантора, служител от персонала, свързана фирма, бивш собственик или съдружник, член на семейството на някой от управителите и други;
 • част от предприятията, включени в този вид база данни са със стационарни телефони, но тяхната приблизителна бройка не е включена в колона „Брой на фирмите с GSM номер” от таблицата, изложена в секция „Цени”;
 • вероятно е малка част от адресите по кореспонденция (местата, на които предприятията извършват основната си дейност) да не съответстват на действителните такива.
Видове бази данни от услуга 1 Включени дейности, извършвани от предприятията Общ брой на фирмите Брой на фирмите с GSM номер Брой на фирмите с имейл адрес Цена
 
База данни на фирми, занимаващи се с производството и продажбата на продукция

Производство на:

 • хранителни и нехранителни продукти;
 • химични, лекарствени и медицински продукти;
 • машини и оборудване;
 • компютърна, комуникационна и фотографска техника, както и на битова електроника и електроуреди;
 • текстилни изделия, облекло и обувки;
 • изделия от неметални суровини (керамични, огнеупорни и порцеланови изделия; стъкло, цимент, гипс, вар, бетон, строителни и декоративни скални материали), както и на метални изделия;
 • мебели;
 • сухопътни, водни и въздушни превозни средства, включително и на ремаркета, полуремаркета и вагони;
 • електрическа и топлинна енергия;
 • изделия от дървен материал, хартия, картон, каучук и пластмаси;
 • бижута, музикални инструменти, спортни стоки, детски играчки, метли и четки;
 • селскостопанска дейност (отглеждане на животни и растения);
 • добивна промишленост;
 • издателска и печатна дейност;
 • и други.

над

11 000 производствени предприятия

от тях над

4 200 са с GSM номер

останалите над

6 800 са с имейл адрес

16 лв.
 
База данни на фирми, занимаващи се с покупко-продажбата (търговията) на стоки

Търговия с:

 • хранителни и нехранителни стоки;
 • селскостопански суровини и животни;
 • медицински, фармацевтични, парфюмерийни и козметични стоки;
 • машини и оборудване;
 • компютърна и комуникационна техника, битова електроника и електроуреди;
 • текстил;
 • метални и неметални изделия;
 • стоки за обзавеждане;
 • автомобили и мотоциклети, както и с части, принадлежности и горива за тях;
 • електрическа енергия;
 • отпадъци и скрап;
 • и други.

над

26 000 търговски предприятия

от тях над

12 500 са с GSM номер

останалите над

14 400 са с имейл адрес

27 лв.
 
База данни на фирми, занимаващи се с продажбата на услуги
 • строителство;
 • сухопътен, воден и въздушен транспорт;
 • хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска и операторска дейност;
 • здравеопазване и социални грижи;
 • образование и дейности в областта на културата и спорта;
 • ремонт на лични предмети, домакински вещи, компютърна техника, метални изделия, автомобили, машини и оборудване;
 • инсталиране на машини и оборудване;
 • дейности в областта на информационните технологии;
 • далекосъобщителни дейности;
 • радио, телевизионна и музикална дейност;
 • професионални дейности и изследвания (рекламни, счетоводни, юридически, архитектурни, научноизследователски, преводачески, фотографски и др.);
 • финансови и застрахователни дейности;
 • операции с недвижими имоти;
 • дейности в областта на обслужването, озеленяването и охраняването на сгради;
 • други персонални услуги (пране, чистене, фризьорски, козметични и фитнес услуги);
 • пренос и разпределение на електрическа енергия и газообразни горива;
 • събиране, пречистване, доставяне и отвеждане на води;
 • събиране, обработване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци;
 • и други.

над

49 000 предприятия, извършващи услуги

от тях над

20 000 са с GSM номер

останалите над

29 000 са с имейл адрес

22 лв.
 
Цялата база данни с фирми В този списък са включени всякакви предприятия от изброените по-горе (в тази колона) дейности

над

86 000 предприятия

от тях над

36 700 са с GSM номер

останалите над

50 200 са с имейл адрес

50 лв.
 
База данни на фирми по конкретна дейност, избрана от Вас В този списък са включени предприятия само в една от изброените по-горе (в тази колона) дейности зависи от избора зависи от избора зависи от избора зависи от избора, но не повече от 13 лв.